Dokumenti / Nodomu protokols

NODOMU PROTOKOLS

starp Drošības Nozares Kompāniju Asociāciju un Latvijas Drošības biznesa asociāciju

Apsardzes nozares jomu komersantus intereses aizstāvošās organizācijas Drošības Nozares Kompāniju Asociācija (turpmāk tekstā – DNKA), kuru pārstāv Arnis Vērzemnieks, un Latvijas Drošības biznesa asociācija (turpmāk tekstā – LDBA), kuru pārstāv Jānis Zeps (turpmāk tekstā visi kopā – Puses), ar šo nodomu protokolu apņemas virzīties un sadarboties ar trešajām pusēm, lai noslēgtu ģenerālvienošanos par minimālo algu līmeni apsardzes nozarē, un līdz ar to vienojas par šādiem saprašanās punktiem.

  1. Puses vienojas panākt, ka ar likuma spēku tiek apstiprināts, ka no 2020. gada apsardzes darbinieka minimālais atalgojums pirms nodokļu nomaksas ir 3,00 EUR/stundā, no 2021. gada – 3,20 EUR/stundā, no 2022. gada – 3,40 EUR/stundā.
  2. Puses vienojas sakārtot profesiju klasifikatora grupās 5414 un 5419 iekļautās profesijas atbilstoši darba tirgus vajadzībām un apsardzes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
  3. Puses vienojas, ka to biedri, sniedzot fiziskās apsardzes pakalpojumus valsts un pašvaldību sektora pasūtītājiem, nodrošina ikmēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu avansā ne mazākā apmērā, kā aprēķinot no visu pakalpojumu līgumā paredzēto piesaistīto apsardzes darbinieku minimālās mēnešalgas kopsummas.
  4. Puses vienojas strādāt pie apsardzes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārskatīšanas un konceptuāli jauna apsardzes darbības likuma izstrādes. Par prioritārām likumdošanas izmaiņām noteikt apsardzes komersantu un nodarbināto reģistra ieviešanu un apsardzes darbinieku kvalifikācijas līmeņu (apsardzes darbinieku sertifikāta līmeņi) noteikšanu, paredzot zemākā līmeņa kvalifikācijas pārbaudes tiesības nozaru asociāciju izveidotai komisijai.
  5. Puses vienojas virzīt likuma grozījumus, kas paredzētu valsts un pašvaldību iestāžu vadītāju atbildību, ja to apakšuzņēmēji (piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji) neveic nodokļu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā, tāpat kā tas attiektos uz paša vadīto uzņēmumu.
  6. Puses vienojas panākt, ka, sniedzot fiziskās apsardzes pakalpojumus, netiek izmantoti apakšuzņēmumi, mikrouzņēmumi un jebkādas citas formas kā vien darba ņēmēja un devēja attiecības (izņēmuma gadījums ir masu pasākumu apsardze). Puses apņemas slēgt ģenerālvienošanos par iepriekš minētajiem punktiem pieņemot, ka valsts institūcijas uzsāk mērķtiecīgu darbu, lai būtiski mazinātu iespējas apsardzes nozarē izvairīties no darba spēka nodokļu nomaksas, nodrošinot nodokļu iekasēšanu vismaz no minimālās algas. Nomaksāto nodokļu īpatsvaram pret apgrozījumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām par vienu darbinieku ir jābūt samērīgām ar sniegto pakalpojuma apmēru un ieņēmumiem par to.

Nodomu protokols ir sastādīts Rīgā, Latvijā, 2017. g. 22. septembrī 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

Arnis Vērzemnieks                                                                                                 Jānis Zeps

DNKA valdes priekšsēdētājs                                                                           LDBA prezidents