Dokumenti / Statūti

Drošības Nozares Kompāniju Asociācija.

Statūti.

1. Nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Drošības Nozares Kompāniju Asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „DNKA”.

1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Association of the Security Sector”.

2. Nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Veicināt sekmīgu drošības pakalpojumu tirgus attīstību Latvijā.

2.2. Sekmēt Latvijas drošības pakalpojumu tirgū esošo problēmu mērķtiecīgu risināšanu un taisnīgas konkurences nodrošināšanu.

2.3. Sadarboties ar atbildīgajām valsts institūcijām un rosināt izmaiņas nozari ietekmējošajā normatīvajā regulējumā, kas veicina drošības industrijas tirgus sekmīgu attīstību valstī.

2.4. Pārstāvēt Biedrības biedrus tajās Latvijas un, ja nepieciešams, arī starptautiskajās organizācijās, kuras risina Biedrības biedriem aktuālus jautājumus.

2.5. Veikt ar Biedrības interesēm saistīto jautājumu virzīšanu atbilstošajās valsts un nevalstiskajās organizācijās.

3. Nodaļa. Darbības uzdevumi un virzieni.

3.1. Biedrības galvenais uzdevums ir veicināt drošības nozares sektora sakārtošanu valsts, sabiedrības un  drošības pakalpojumu sniedzēju interesēs.

3.2. Biedrība īsteno savu darbību, veicinot nozares normatīvā regulējuma sakārtošanu un publiskās pārvaldes iestāžu darbības efektivizēšanu.

3.3. Biedrība īsteno tādas iniciatīvas, kas sekmē taisnīgas konkurences attīstību apsardzes tirgū un sekmē „ēnu ekonomikas“ īpatsvara mazināšanos Latvijā.

4. Nodaļa. Darbības metodes.

4.1. Piedalīšanās starptautisko, valsts vai sabiedrisko organizāciju pasākumos, kas vērsti uz drošības nozares sekmīgu turpmāko attīstību.

4.2. Konsekventa sadarbība un komunikācija ar valsts un nevalstiskajām organizācijām.

4.3. Semināru, publisku diskusiju un konferenču organizēšana.

4.4. Masu mediju informēšana un regulāra komunikācija ar tiem.

4.5. Ar nozari saistīto politisko un ekonomisko procesu analīze.

4.6. Ekspertu piesaiste analītiskajiem procesiem.

4.7. Jebkura darbība, kas veicinātu Biedrības mērķu sasniegšanu un nav pretrunā Latvijas likumiem.

4.8. Biedrības izpildinstitūcijas atbilstoši statūtiem lemj par konkrētām darbības metodēm, ar kādām izpildāmi biedrības uzdevumi un sasniedzami biedrības mērķi.

4.9.Mērķu sasniegšanas nolūkā Biedrība var nodarboties ar saimniecisko darbību Latvijā. Saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi izlietojami Biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai.

4.10. Biedrībai var būt sava manta un tai ir tiesības savā vārdā iegūt personiskas mantiskas un nemantiskas tiesības, būt prasītājam vai atbildētājam tiesā vai arbitrāžā, veikt darījumus Latvijā un citās valstīs saskaņā ar Biedrības mērķiem.

5. Nodaļa. Simbolika.

5.1. Biedrībai var būt sava simbolika. Izveidošanas gadījumā to apstiprina izpildinstitūcija – valde.

6. Nodaļa. Darbības teritorija.

6.1. Biedrības darbības teritorija ir neierobežota.

7. Nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

7.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

8. Nodaļa. Biedrības pārvaldes institūcijas.

8.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce, padome un valde. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.

9. Nodaļa. Biedru sapulce.

9.1. Biedru sapulces kompetence:

9.1.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā pārvaldes institūcija.

9.1.2. Biedru sapulces kompetencē ietilpst normatīvajos aktos noteiktie jautājumi.

9.1.3. Papildus likumā noteiktajai biedru sapulces kompetencei, biedru sapulce lemj jautājumus par:

 1. ) iestāšanās un biedru maksas apmēru un tās samaksas termiņiem;
 2. ) Biedrības ikgadējā budžeta apstiprināšanu;
 3. ) nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām vai cita Biedrības īpašuma apgrūtināšanu;
 4. )padomes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu;
 5. )revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu

9.1.4. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kuri ietilpst padomes, valdes vai citu institūciju kompetencē.

9.2. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana:

9.2.1. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un asociētie biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

9.2.2. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

9.2.3. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.2.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

9.2.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no biedriem.

9.2.6. Biedru sapulcē balsstiesības ir tikai Biedrības biedriem.

9.2.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

9.2.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

10. Nodaļa. Biedrības padome.

10.1. Padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.

10.2. Padomes ir šādi uzdevumi:

 1. ) ievēlēt un atsaukt Biedrības valdi;
 2. ) uzraudzīt, lai Biedrības darbība noritētu saskaņā ar likumiem, statūtiem un biedru sapulces lēmumiem;
 3. ) dot valdei darba uzdevumus un noteikt tās darbības virzienus;
 4. ) apstiprināt darījuma slēgšanu starp Biedrību un valdes locekli vai revidentu;
 5. ) uzraudzīt Biedrības valdes darbu;
 6. ) izlemt citus Biedrības darbības jautājumus, kuri šajos statūtos nav attiecināti uz biedru sapulces, valdes vai revidenta kompetenci.

10.3. Padomes locekļus ievēl biedru sapulce. Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.

10.4. Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar biedru sapulces lēmumu.

10.5. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju.

10.6. Padomes sastāvs:

 1. ) par padomes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona.
 2. ) padomes locekļu skaits ir ne vairāk kā trīs, no kuriem vismaz divi ir Biedrības dibinātāji.

10.07. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī

11. Nodaļa. Biedrības valde.

11.1. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas vada biedrības ikdienas darbu un pārstāv to publiski.

11.2. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.

11.3. Valde sastāv no viena locekļa (priekšsēdētāja), kurš pārstāv Biedrību. Valdes locekli ievēlē amatā līdz trim gadiem.

11.4. Valdes locekli ievēlē ar padomes lēmumu un padome ir tiesīga valdes locekli atsaukt.

11.5. Valde var jebkurā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

11.6. Valdes pienākums ir reizi ceturksnī sniegt ziņojumu par savu darbību padomei, bet vienreiz gadā – biedru sapulcei

12. Nodaļa. Revidents.

12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības padomes loceklis.

12.3. Revidents:

12.3.1. Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju.

12.3.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu.

12.3.3. Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu.

12.3.4. Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

12.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12.6. Jebkurš Biedrības biedrs var pieprasīt ārkārtēju revīziju. Tādā gadījumā šīs revīzijas izdevumus sedz pats biedrs.

13. Nodaļa. Biedrības biedri.

13.1. Biedrībai ir biedri un asociētie biedri.

13.2. Par Biedrības biedriem var būt jebkura Statūtos noteiktajā kārtībā uzņemta persona, kas ir ieguldījusi savus līdzekļus Biedrības mērķu sasniegšanai, sekmē tās darbību, atzīst Biedrības Statūtus un tās darbība nav pretrunā ar biedrības Statūtiem. Personas, kuras ir piedalījušās Biedrības dibināšanas kopsapulcē un to ir apliecinājušas ar savu vai sava pārstāvja parakstu, kļūst par Biedrības biedriem, līdz ar tās nodibināšanu.

13.3. Par Biedrības biedriem var būt juridiskas personas, kuru pamatdarbības veids ir apsardzes pakalpojumu sniegšana vai ar tiem saistīta darbība.

13.4. Biedrības biedriem ir sekojošas tiesības:

13.4.1. Kontrolēt savu ieguldījumu izmantošanu.

13.4.2. Saņemt nepieciešamo informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.

13.4.3. Iesniegt priekšlikums par Biedrības darbības, tās amatpersonu darba pilnveidošanu.

13.4.4. Piedalīties visos Biedrības rīkotajos pasākumos.

13.4.5. Izmantot Biedrības logotipu, saskaņā ar valdes apstiprinātajiem logotipa izmantošanas principiem.

13.4.6. Iekļaut savu kā Biedrības dalībnieka nosaukumu paziņojumos presei un valdībai iesniegtajos dokumentos.

13.4.7. Par saviem līdzekļiem pasūtīt un izplatīt Biedrības mārketinga materiālus.

13.5. Asociētajiem biedriem ir sekojošas tiesības:

13.5.1. Izmantot Biedrības logotipu saskaņā ar logotipa izmantošanas noteikumiem, kurus apstiprina valde.

13.5.2. Iesniegt priekšlikumus Biedrībai par jautājumiem, kas ir tās kompetencē, kā arī par Biedrības darbības un tās amatpersonu darba pilnveidošanu.

13.5.3. Par saviem līdzekļiem pasūtīt un izplatīt Biedrības mārketinga materiālus.

13.5.4. Piedalīties Biedrības kopsapulcēs.

13.6. Biedrības biedri tiek uzņemti šādā kārtībā:

13.6.1. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem padome, izvērtējot pieteicēju atbilstoši padomes noteiktiem kritērijiem. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža uz padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma  pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

13.6.2. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

13.6.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to padomei.

13.6.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar padomes lēmumu, ja:

13.6.4.1. Biedrs nepilda biedru sapulces un padomes lēmumus.

13.6.4.2. Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības.

13.6.4.3. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

13.6.4.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

13.6.4.5. Izstāšanās gadījumā Biedrības biedra iemaksātā nauda tam netiek atmaksāta.

13.7. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

13.7.1. Ievērot Biedrības statūtus.

13.7.2. Veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu.

13.7.3. Pildīt Biedrības valdes lēmumus.

13.7.4. Regulāri maksāt biedra naudu.

13.7.5. Ievērot ētisku un atbildīgu attieksmi savā starpā un rīcībā attiecībā uz savu pārstāvēto biznesu un saskarsmē vienam ar otru.

13.7.6. Izvairīties un nepieļaut tenkas, nepārbaudītas un neatbilstošas informācijas izplatīšanu ne mutiski, ne rakstveidā savos uzņēmumos, plašsaziņas līdzekļos, utt par citiem Asociācijas biedriem vai saistītām personām, kas tieši vai netieši diskreditē  Drošības Nozares Kompāniju Asociāciju un pašus biedrus.

13.7.7. Nepieļaut vienam otra un Asociācijas reputācijas graušanu, bet gan kopīgi stiprināt to, lai sekmīgāk un vienlīdzīgāk visi tās biedri varētu īstenot Asociācijai izvirzītos mērķus un gūt panākumus sadarbībā ar Valsts institūcijām izvirzīto priekšlikumu tālāk virzīšanai un atbilstošai apstiprināšanai.

13.8. Biedrības asociētajiem biedriem ir šādi pienākumi:

13.8.1. Ievērot Biedrības statūtus.

13.8.2. Veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu.

13.8.3. Pildīt Biedrības valdes lēmumus.

13.8.4. Regulāri maksāt biedra naudu.

13.8.5. Ar savu darbību nediskreditēt Biedrību.

14.Nodaļa. Biedra nauda

14.1. Biedrības biedri (tai skaitā asociētie) maksā vienreizēju iestāšanās iemaksu un ikmēneša biedru naudu padomes noteiktajā apmērā.

14.2. Ar padomes lēmumu, izņēmuma kārtā un ar paša biedra piekrišanu, biedru var atbrīvot no iestāšanās iemaksas un ikmēneša biedru naudas.

15. Nodaļa. Biedrības budžeta sastādīšanas un līdzekļu izlietošanas kārtība.

15.1. Biedrības budžetu veido:

15.1.1. Biedru iestāšanās iemaksas un biedru nauda.

15.1.2. Juridisko un fizisko personu ziedojumi.

15.1.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības.

15.1.4. Biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai.

15.1.5. Citi likumos atļautie ienākumu gūšanas viedi.

15.2. Biedrības budžets sastādāms, grāmatvedība un statistiskā uzskaite kārtojama atbilstoši likuma “Par budžeta un finanšu vadību”, citu attiecīgu tiesību aktu prasībām, kā arī starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

15.3. Biedrības budžeta līdzekļus izlieto:

15.3.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

15.3.2. Biedrības pastāvīgi darbojošos vadības institūciju uzturēšanas izdevumu segšanai.

15.3.3. Biedrības īpašuma iegādei.

15.3.4. Biedrības darbinieku algošanai.

15.3.5. Citu izdevumu segšanai, kas radušies pildot statūtos noteiktos uzdevumus.

16. Nodaļa. Biedrības darbinieki.

16.1. Biedrības darbinieks var būt jebkura persona, kurai ir juridiskas tiesības būt nodarbinātai Latvijas Republikā.

16.2. Biedrības darbinieku darba samaksu, darba apstākļus, atpūtas laiku, brīvdienas, atvaļinājumus, sociālo apdrošināšanu un sociālo aizsardzību regulē Latvijas likumi.

17. Nodaļa. Darbības izbeigšanas kārtība.

17.1. Biedrības darbību var izbeigt:

17.1.1. Ar biedru sapulces lēmumu.

17.1.2. Ar tiesas vai arbitrāžas lēmumu.

17.1.3. Ar kompetentas Latvijas Republikas valsts institūcijas lēmumu, gadījumā ja Biedrība savā darbībā pārkāpj Latvijas likumus.

17.1.4. Citos gadījumos, kas noteikti Latvijas Republikas tiesību normās.

17.2. Biedrības likvidācija veicama saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un citu tiesību normu noteikumiem.

17.3. Biedrības pašlikvidāciju veic saskaņā ar Kopsapulces lēmumu iecelts likvidators.

18. Nodaļa. Mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība pašlikvidēšanās gadījumā.

18.1. Pašlikvidācijas procesā atlikušos naudas līdzekļus un mantu likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi Biedrības valde.

19. Nodaļa. Strīdu izšķiršana.

19.01. Strīda gadījumā starp biedriem vai starp Biedrību un biedru, ieskaitot arī šo statūtu interpretāciju un realizāciju, ir obligāta strīda pirmstiesas izskatīšana pārrunu ceļā, abpusēji parakstot attiecīgā strīda pirmstiesas izskatīšanas gaitas un būtības protokolu.

19.02. Ja pārrunu ceļā nav izdevies šo strīdu atrisināt, tas ir jāskata Latvijas tiesā, saskaņā ar Latvijas likumiem.

Statūtu izmaiņas apstiprināti biedru sapulcē Rīgā,  2019. gada 2. augustā.